Termen en voorwaarden – Klapp Cosmetics GmbH

Algemene Verkoopvoorwaarden van KLAPP Cosmetics GmbH voor ondernemers

 1. Geldigheidsgebied, vorm
 2. Afsluiting van de overeenkomst
 3. Leveringstermijn en leveringsvertraging
 4. Levering, risico-overgang, afname, aannameverzuim
 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Gebruik van het merk; wederverkoop alleen in originele verpakking
 8. Rechten van de koper bij gebreken
 9. Aansprakelijkheid
 10. Verjaring
 11. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

1. Geldigheidsgebied, vorm

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (‘AVV’) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten (‘kopers’). De AVV gelden alleen wanneer de koper ondernemer is (§ 14 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek).
1.2 Tenzij anders is overeengekomen, gelden de AVV in de versie die het laatst in tekstvorm aan de klant is meegedeeld, als raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij hier in elk individueel geval opnieuw naar hoeven te verwijzen.

1.3 Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Afwijkende behoud, tegenstrijdige of aanvullende algemene verkoopvoorwaarden van de koper worden uitsluitend onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij zonder voorbehoud leveren aan de koper met kennis van diens algemene voorwaarden.

1.4 Individuele afspraken die van geval tot geval met de koper zijn gemaakt (inclusief bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AVV. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke afspraken, met voorbehoud van tegenbewijs.

1.5 Juridisch relevante verklaringen en mededelingen door de koper met betrekking tot de overeenkomst (bijvoorbeeld het stellen van een termijn, melding van gebreken, herroeping of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijzen, vooral in geval van twijfel over de legitimatie van de verklarende partij, blijven onverlet.

1.6. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen hebben alleen een verduidelijkende betekenis. Zelfs zonder dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen derhalve van toepassing, voor zover deze niet rechtstreeks zijn gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze AVV.

2. Afsluiting van de overeenkomst

2.1 Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Dit geldt ook wanneer wij aan de koper catalogi, andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – hebben verstrekt, waarvoor wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden. De bestelde producten kunnen vanwege technische weergavemogelijkheden binnen redelijke grenzen enigszins afwijken van de producten die in de productdocumentatie of op internet worden afgebeeld, in het bijzonder kunnen binnen redelijke grenzen kleurafwijkingen optreden. De minimumwaarde van een productbestelling bedraagt € 100,00 (netto).

2.2 De bestelling van de producten door de koper wordt beschouwd als een bindend aanbod tot een overeenkomst. Indien niets anders blijkt uit de bestelling, hebben wij het recht om dit aanbod tot overeenkomst binnen twee (2) weken na ontvangst ervan te aanvaarden.

2.3 De aanvaarding kan schriftelijk (bijvoorbeeld door orderbevestiging) of door levering van de producten aan de koper worden verklaard.

3. Leveringstermijn en leveringsvertraging

3.1 De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen respectievelijk door ons aangegeven bij aanneming van de bestelling. Indien dit niet het geval is, bedraagt de levertijd voor leveringen binnen Duitsland ca. twee (2) weken, voor leveringen buiten Duitsland naar een EU-land ca. vier (4) weken en voor levering naar een niet-EU-land ca. zes (6) weken vanaf het sluiten van de overeenkomst.

3.2 Indien wij niet kunnen voldoen aan bindende leveringstermijnen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (vanwege niet-beschikbaarheid van het product, overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten), zullen wij de koper onmiddellijk hierover informeren en tegelijkertijd de verwachte nieuwe levertijd meedelen. Als de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen; eventuele door de koper al gedane tegenprestaties zullen wij onmiddellijk restitueren. Niet-beschikbaarheid in de zin van deze overeenkomst is met name de niet tijdige levering aan ons door onze leverancier, wanneer wij een overeenkomstige afdekkende inkoop hebben gedaan. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs van ons gevergd kan worden om de producten te verkrijgen. Bij tijdelijke belemmeringen worden de leverings- of prestatietermijnen verlengd of worden de leverings- of prestatietermijnen verschoven met de periode van de belemmering alsmede een redelijke hervattingstijd. Indien als gevolg van de vertraging niet in redelijkheid van de klant kan worden verwacht dat deze de levering afneemt, kan deze de overeenkomst herroepen door een onmiddellijke schriftelijke mededeling aan ons.

3.3 De ingang van ons leveringsverzuim wordt bepaald door de wettelijke voorschriften hierover. In ieder geval is echter een aanmaning van de koper vereist.

3.4 De rechten van de koper volgens artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in geval van uitsluiting van de prestatieverplichting (bijvoorbeeld vanwege het onmogelijk zijn of niet in redelijkheid gevergd kunnen worden van de prestatie en/of nakoming achteraf), blijven onverlet.

4. Levering, risico-overgang, afname, aannameverzuim

4.1 De levering vindt plaats af magazijn, wat tevens de plaats van vervulling is voor levering en eventuele nakoming achteraf. Op verzoek van de koper worden de producten naar een andere bestemming verzonden (verzendingskoop). De kosten die hierbij eventueel ontstaan, staan vermeld in onze op dat moment geldende prijs- en verzendkostenlijst. Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om zelf de aard van verzending (in het bijzonder vervoersonderneming, verzendroute, verpakking) te bepalen.

4.2 Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de producten gaat uiterlijk bij de overdracht van de producten over op de koper. In het geval van verzendingskoop gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de producten, evenals het risico van vertraging, al over met de levering aan de expediteur, de vervoerder of de persoon die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Dit geldt ongeacht het feit of wij volgens de op het tijdstip van afsluiting van de overeenkomst geldige prijs- en verzendkostenlijst eventueel de verzendkosten dragen. Het staat gelijk aan overdracht als de koper in verzuim is met de aanname.

4.3 Indien de koper in verzuim is met de aanname, een medewerkingshandeling nalaat of onze levering wordt vertraagd om andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, zijn wij gerechtigd om vergoeding van de hieruit resulterende schade te eisen, inclusief bijkomende kosten (bijvoorbeeld opslagkosten).

4.4 Wij zijn alleen gerechtigd tot het doen van deelleveringen, indien

(a)       de deellevering door de koper kan worden gebruikt voor het contractueel beoogde doel,

(b)       de levering van de resterende bestelde producten is gewaarborgd en

(c)       dit de koper niet aanzienlijk meer werk of extra kosten oplevert (tenzij wij ons bereid verklaren deze kosten over te nemen).

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, is onze prijs- en verzendkostenlijst die geldt op het moment van afsluiting van de overeenkomst van toepassing, en wel af magazijn, alsmede wettelijke omzetbelasting. Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op onze prijslijst-prijzen en levering pas later dan vier (4) maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gelden onze op het moment van levering geldende prijslijst-prijzen (minus eventueel overeengekomen procentuele of vaste korting).

5.2 Bij verzendingskoop (artikel 4.1) draagt de koper de transportkosten af magazijn volgens de prijs- en verzendkostenlijst die geldt op het moment van afsluiting van de overeenkomst en de kosten van een eventuele door de koper gewenste transportverzekering. Eventuele douanerechten, tarieven, belastingen en andere publieke lasten zijn voor rekening van de koper.

5.3 De koopprijs is opeisbaar en betaalbaar tegen de volgende condities: Onmiddellijke automatische incasso met 3% korting, betaling binnen veertien (14) dagen met 2% korting of binnen 30 dagen zonder korting vanaf de datum van facturering en levering respectievelijk afname van de producten. Wij zijn gerechtigd om uitstaande leveringen of prestaties alleen te doen tegen vooruitbetaling of zekerheid, indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper aanzienlijk lijken te verminderen en waardoor de betaling van onze openstaande vorderingen door de opdrachtgever op grond van de betreffende contractuele verhouding in gevaar komt. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijvoorbeeld door een persoonlijk verzoek om een insolventieprocedure te openen) dat ons recht op de koopprijs in gevaar wordt gebracht door het onvermogen van de koper tot betaling, zijn wij volgens de wettelijke bepalingen gerechtigd om prestaties te weigeren en – eventueel na het stellen van een termijn – de overeenkomst te herroepen (§ 321 BGB).

5.4 Cheques worden uitsluitend geaccepteerd als middel tot nakoming. Deze zijn pas geldig als betaling na volledige creditering. Kosten zijn voor rekening van de koper.

5.5 Vanaf het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de koper in verzuim. Over de koopprijs is gedurende het verzuim rente verschuldigd ter hoogte van de geldende wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om voor verdere verzuimschade vergoeding te vorderen. Onze aanspraak op commerciële opeisbaarheidsrente (§ 353 HGB – Handelsgesetzbuch, Duits Wetboek van Koophandel) blijft ten aanzien van  kooplieden onverlet.

5.6 Verrekening met tegenvorderingen van de koper of het inhouden van betalingen wegens dergelijke vorderingen is alleen toegestaan indien de tegenvorderingen onbetwist of rechtens vastgesteld zijn of voortvloeien uit dezelfde bestelling waaronder de betreffende levering heeft plaatsgevonden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht op de verkochte producten voor totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en een lopende zakelijke relatie (gezekerde vorderingen) volledig zijn betaald.

6.2 De producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet aan derden worden verpand of tot zekerheid worden overgedragen voordat de gezekerde vorderingen volledig zijn voldaan. De koper moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien een verzoek wordt ingediend om een insolventieprocedure te openen of als toegrijpen door derden (bijv. beslagleggingen) tot onze producten plaatsvindt.

6.3 Indien de koper in strijd handelt met de overeenkomst, in het bijzonder indien de koopprijs niet wordt betaald, hebben wij het recht om de overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of om teruggave van de producten te eisen op grond van het eigendomsvoorbehoud. Het verzoek tot teruggave betekent niet tevens een verklaring van herroeping; wij hebben veeleer het recht om alleen de producten terug te eisen en herroeping van de overeenkomst voor te behouden. Als de koper de opeisbare koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden indien wij de koper eerder tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of indien een dergelijke termijnstelling wettelijk niet noodzakelijk is.

De koper is tot de herroeping overeenkomstig onderstaande (c) bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud staande producten in het normale zakelijke verkeer door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval zijn aanvullend ook de volgende bepalingen van toepassing.

(a)       Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van hetgeen ontstaat door bewerking, vermenging of verbinding van onze producten, waarbij wij als producent worden aangemerkt. Indien bij bewerking, vermenging of verbinding met producten van derden hun eigendomsrechten blijven bestaan, verwerven wij mede-eigendom evenredig aan de rekeningwaarden van de verwerkte, verrmengde of verbonden producten. Voor het overige geldt voor het ontstaande product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

(b)       De koper draagt de vorderingen op derden die voortvloeien uit de wederverkoop van de producten of het ontstane product nu reeds in zijn geheel respectievelijk voor het bedrag van ons eventuele mede-eigendomsaandeel overeenkomstig de bovenstaande alinea als zekerheid aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. De verplichtingen van de koper genoemd in artikel 6.2 gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.

(c)       De koper blijft naast ons bevoegd om de vordering te innen. Wij verbinden ons ertoe de vordering niet te innen zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet, zijn betalingsvermogen geen gebreken vertoont en wij geen recht van eigendomsvoorbehoud volgens artikel 6.3 doen gelden. Indien dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de koper de overgedragen vorderingen en de bijbehorende debiteuren aan ons bekendmaakt, alle informatie verstrekt die nodig is voor incasso, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) informeert over de overdracht. In dat geval zijn wij bovendien gerechtigd tot intrekking van de bevoegdheid van de koper om de onder eigendomsvoorbehoud staande producten door te verkopen en te verwerken.

(d)       Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% hoger is dan onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de koper door ons te bepalen zekerheden vrijgeven.

7. Gebruik van het merk; wederverkoop alleen in originele verpakking

7.1 Ons merk mag niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.2 Onze producten mogen alleen worden verkocht in hun originele opmaak. Ze mogen niet opnieuw worden verpakt, afgevuld of overgevuld.

8. Rechten van de koper bij gebreken

8.1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper bij materiële en juridische gebreken (inclusief foutieve en geringere leveringen), tenzij hieronder anders vermeld. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onverlet bij uiteindelijke levering van de onbewerkte producten aan een consument, ook wanneer de consument deze verder heeft verwerkt (leveranciersregres volgens §§ 478 BGB). Vorderingen op grond van leveranciersregres zijn uitgesloten indien de gebrekkige producten door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt.

8.2 De grondslag van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de afspraak over de aard van de producten. Alle productbeschrijvingen en andere informatie die onderwerp zijn van de individuele overeenkomst of door ons openbaar bekend zijn gemaakt (in het bijzonder in catalogi of op onze website) op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, gelden als afspraak over de aard van de producten.

8.3 Voor zover geen afspraken zijn gemaakt over de aard van de producten, dient op basis van de wettelijke regeling te worden beoordeeld of sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB).

8.4 Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij het sluiten van de overeenkomst kent of door eigen grove nalatigheid niet kent (§ 442 BGB). Voorwaarde voor vorderingen van de koper vanwege gebreken is dat deze zijn wettelijke onderzoeks- en bezwaarverplichtingen (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Indien bij de levering, het onderzoek of op enig later tijdstip een gebrek aan het licht komt, dienen wij hiervan direct schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. In ieder geval dienen duidelijke gebreken binnen drie (3) werkdagen na levering en bij onderzoek niet herkenbare gebreken binnen dezelfde termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Indien de koper de producten niet naar behoren onderzoekt en/of gebreken meldt, is onze aansprakelijkheid voor gebreken die niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn gemeld, overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitgesloten.

8.5 Indien het geleverde product gebreken vertoont, kunnen wij eerst kiezen voor nakoming achteraf door verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of levering van een product dat vrij is van gebreken (vervangende levering). Ons recht om nakoming onder de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onverlet.

8.6 Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming achteraf afhankelijk te maken van betaling van de verschuldigde koopprijs door de koper. De koper heeft echter het recht om een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de koopprijs in te houden.

8.7 De koper dient ons de voor nakoming achteraf nodige tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder de als gebrekkig aangemerkte producten voor onderzoek over te dragen. Bij een vervangende levering dient de koper het gebrekkige product volgens de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren.

8.8 Indien daadwerkelijk sprake is van een gebrek, dragen of vergoeden wij volgens de wettelijke bepalingen de kosten die nodig zijn voor onderzoek en nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. Indien dit niet het geval is, kunnen wij vergoeding eisen van de kosten die voortvloeien uit het ongerechtvaardigde verzoek tot verhelpen van gebreken (in het bijzonder onderzoeks- en transportkosten) van de koper, tenzij het ontbreken van een gebrek niet herkenbaar was voor de koper.

8.9 Bij het terugnemen van retourzendingen kunnen bewerkingskosten in rekening worden gebracht. Dit geldt niet als de koper niet verantwoordelijk is voor de verslechtering van de producten. Retourzendingen die niet zijn gebaseerd op een gebrekkige levering door ons maar tot stand komen door veroudering of foutief gebruik bij de koper, komen niet in aanmerking.

8.10 Indien de nakoming achteraf is mislukt of een door de koper te stellen redelijke termijn voor nakoming achteraf zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen niet noodzakelijk is, kan de koper de koopovereenkomst herroepen of de koopprijs verlagen. Bij een niet aanzienlijk gebrek bestaat echter geen herroepingsrecht.

8.11 Aanspraken van de koper op schadevergoeding respectievelijk vergoeding van vergeefse onkosten bestaan ook bij gebreken alleen overeenkomstig artikel 9 en zijn voor het overige uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid die berust op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door ons of door ons ingeschakelde derden. Wij zijn tevens onbeperkt aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim door ons of door ons ingeschakelde derden.

9.2 Voor materiële schade en financiële schade op grond van een eenvoudige nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, zijn wij slechts in beperkte mate aansprakelijk wat betreft de schade die voorzienbaar en overeenkomst-typisch was op het moment van afsluiting van de overeenkomst; essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de vervulling kenmerkend is voor de overeenkomst en waarop de koper mag vertrouwen.

9.3 Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.

9.4 Voor zover onze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten is, gelden de beperkingen of uitsluitingen ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en door ons ingeschakelde derden.

9.5 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid volgens dit artikel 9 laten onze aansprakelijkheid volgens dwingende wettelijke bepalingen van de Duitse Productaansprakelijkheidswet, op grond van arglistig verzwijgen van een gebrek en het overnemen van garantie voor de aard van een zaak, onverlet.

10. Verjaring

10.1 In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële en juridische gebreken één jaar vanaf levering.

10.2 De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht zijn ook van toepassing op contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de koper op grond van een gebrek aan de producten, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen zou leiden tot een kortere verjaringstermijn. Vorderingen tot schadevergoeding van de koper volgens artikel 9.1 en volgens de Duitse Productaansprakelijkheidswet verjaren uitsluitend overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

11.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van uniform internationaal recht, in het bijzonder het VN-kooprecht.

11.2 Indien de koper een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, is de rechtbank van Kassel – ook internationaal – exclusief bevoegd voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. Hetzelfde geldt wanneer de koper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB. In alle gevallen hebben wij echter ook het recht om een rechtsvordering in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank voor de koper. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.